Kushtetuta e kosoves pdf file

We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own braindumps we are going to provide you the entire content with most recent update. Pdf sipas raportit te komisionit qendror te zgjedhjeve kqz ne zgjedhjet e 12. E drejta e integritetit personal kushtetuta ju mbron 11. Mundesia e miratimit te nje dokumenti kushtetues te perkohshem, tranzitor. Tirana was endorsed officially as the countrys permanent capital. Korniza kushtetuese e kosoves pdf pdf encyclopedia.

Edhe kushtetuta e ish rsfjse e vitit 1974 ka perfaqesuar modelin e kushtetutave te ngurta, sepse per miratimin dhe ndryshimin e saj, krahas kuvendit federativ, kane dhene pelqimin edhe kuvendet e tete njesive federale, pelqim ky qe ka nenkuptuar edhe te drejten e vetos ndaj. Mars a isbn isbn9789951892384 shtypur nga nightdesign, me materiale ekologjike. S ome states may choose to devolve a disproportionate amount of. Kushtetuta e shqiperise on the app store this weeks data is available for free after registration. Kushtetuta e shqiperise pdf project funded by the european union. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300075 pdf file. Vite me vone, me 1974, u miratua kushtetuta e krahines socialiste autonome te kosoves.

Powered by create your own unique website with customizable templates. Ne kosove per here te pare u kalua ligja kushtetuese me 1968. Publication date 19740227 usage public domain mark 1. Subsequently, at a november meeting of the albanian economic central committee, spiru came under intense criticism, spearheaded by xoxe. Propozimin per gjykates te gjykates kushtetuese e ben kuvendi. Minister shall publish a report, and file a copy with the assembly of kosovo, on the. Nevoja per nje proces transparent dhe gjitheperfshires gjate ndryshimeve kushtetuese. This paper discusses the transfer of judicial sovereignty in kosovo from. The constitution of kosovo refers to the supreme law article 16 of the republic of kosovo. Republika e kosoves eshte shtet demokratik i kombit shqiptar dhe i pjesetareve.

1591 471 1598 1183 1134 170 1300 776 539 1360 871 517 1430 20 302 808 615 1315 525 926 1557 1571 1158 227 202 1154 60 167 1426 1159 762 249 727 949 354 946 174 1068 342